Αφοσίωση

σε έναν κοινό στόχο, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος